• cờ Việt Nam Vietnamese
  • cờ english English
  • cờ lào Laos
  • cờ campuchia Cambodia
  • cờ thái lan Thailand
  • cờ indonesia Indonesia
  • cờ philippines
Philipins
  • cờ myanmar Myanmar

KEBIJAKAN PRIVASI

Chính sách bảo mật khi sử dụng sản phẩm tại Công ty cổ phần TMTH Việt An
Kebijakan privasi saat menggunakan produk di Viet An GenTra JSC.

I. Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần TMTH Việt An luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Công ty cổ phần TMTH Việt An sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

I. Kebijakan privasi

Viet An Gentra JSC menghormati privasi pelanggan kami, dan itulah sebabnya kami berkomitmen untuk melindungi informasi pribadi pelanggan kami. Dalam dokumen ini, istilah "informasi pribadi" dipahami mencakup nama, alamat, alamat email, nomor telepon atau informasi pribadi lainnya yang diberikan oleh pelanggan, atau informasi pelanggan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami berharap bahwa dokumen ini akan membantu Anda memahami informasi pribadi apa yang akan dikumpulkan oleh Viet An Gentra JSC, serta bagaimana kami akan menggunakan informasi ini nanti.
Saat Anda mengakses dan menggunakan situs web (termasuk pendaftaran layanan online), kami memahami bahwa Anda sepenuhnya menyetujui ketentuan kebijakan ini.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ, sản phẩm. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

1. Nyatakan saat menggunakan

Semua konten yang Anda lihat di situs web adalah untuk kebutuhan informasi Anda dan membantu Anda memilih layanan dan produk. Karena itu, Anda dapat menggunakan situs ini tanpa memberikan informasi pribadi apa pun. Namun, dalam beberapa kasus mengenai pendaftaran layanan, kami dapat meminta Anda untuk informasi pribadi.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành,Công ty cổ phần TMTH Việt An sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Việt An. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

2. Informasi pribadi yang diberikan oleh Anda

Ketika Anda memberikan informasi yang diperlukan, kami akan menggunakannya untuk menanggapi permintaan Anda, atau kami dapat menghubungi Anda melalui surat, email, pesan atau telepon; atau sesuai dengan hukum yang berlaku, Viet An Gentra JSC akan menggunakan sarana di atas untuk memperkenalkan Anda pada produk, layanan, atau promosi baru dari kami. Dengan memberikan kami informasi melalui situs web ini, Anda memahami dan menyetujui pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi yang disebutkan di atas untuk sejumlah tujuan yang ditentukan di halaman ini.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại văn phòng hay chi nhánh của Việt An có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của công ty cổ phần TMTH Việt An.

Anda sepenuhnya setuju bahwa informasi pribadi yang Anda berikan saat menggunakan situs dapat disimpan di kantor atau cabang Viet An GenTra JSC yang dapat disimpan di beberapa server yang ada atau belum diketahui sebelumnya untuk tujuan mengoperasikan dan mengembangkan situs web serta layanan dari Viet An Gentra JSC.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.

Jika Anda memesan produk, meminta layanan atau mengirim umpan balik di situs web kami, kami dapat menghubungi Anda untuk informasi tambahan yang diperlukan untuk memproses atau menyelesaikan pesanan atau permintaan Anda. Namun, kami tidak akan memberikan informasi ini kepada pihak ketiga tanpa izin Anda, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau diperlukan untuk memproses pesanan. 

Công ty cổ phần TMTH Việt An cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

Viet An GenTra JSC berkomitmen untuk melindungi privasi Anda dan tidak membeli atau menjual informasi pribadi Anda ke perusahaan lain untuk tujuan promosi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác 

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

3. Pasokan ke pihak lain 

Kami dapat menggunakan pihak lain untuk menyediakan Anda dengan produk atau layanan. Kami juga perlu menukar informasi pribadi Anda dengan entitas ini sehingga mereka dapat menyelesaikan permintaan Anda. Entitas-entitas ini juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan lain dan kami juga mengharuskan mereka untuk mematuhi peraturan kerahasiaan ketika memberikan layanan.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

4. Rekam informasi browser

Dari waktu ke waktu, informasi dapat disimpan di komputer Anda untuk membantu kami meningkatkan situs web kami atau meningkatkan kualitas layanan kami. Informasi ini umumnya dikenal sebagai "Cookies" yang saat ini banyak digunakan oleh situs web. "Cookies" adalah informasi yang disimpan di hard disk atau browser di komputer Anda, bukan di situs web. Mereka memungkinkan untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang komputer Anda seperti alamat IP, sistem operasi, mode browser dan alamat situs web terkait.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

Jika Anda tidak ingin menerima cookies ini, atau ingin diberitahu ketika cookies ini ditempatkan, Anda dapat mengatur browser Anda untuk melakukannya jika browser Anda mendukungnya. Harap dicatat, jika Anda mematikan cookies, Anda tidak akan dapat mengakses atau menggunakan fasilitas tertentu di situs web tanpa penentuan sebelumnya. Kami tidak sengaja membatasi penggunaan Anda dalam situasi ini, ini hanya terbatas pada pemrograman dan konstruksi web.

5. Sự an toànKhi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Công ty cổ phần TMTH Việt An thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

5. KeamananSaat memprogram situs web, kami dapat menempatkan hukum yang wajar secara komersial untuk mencegah akses ilegal dan penyalahgunaan informasi pribadi Anda yang disampaikan kepada Viet An GenTra JSC melalui penggunaan situs web ini. Jika situs web ini mendukung transaksi online, ia akan menerapkan standar teknologi yang disebut SSL (Secure Sockets Layer), untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan transmisi data. 

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Việt An luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

Karena selalu ada risiko yang terkait dengan penyediaan data pribadi, apakah diberikan secara langsung, melalui telepon atau melalui internet, atau melalui cara teknis lainnya; dan tidak ada sistem teknis yang sepenuhnya aman atau tahan terhadap semua "hacker" dan "tamper" (pengganggu tanpa izin untuk mengobrak-abrik informasi), Viet An selalu berusaha untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk setiap fitur informasi biar mencegah dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi ketika Anda menggunakan situs web ini. 

6. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.Việt An có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này. Để bảo vệ bạn, Việt An có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

6. Informasi melalui E-mail

Ketika Anda mendaftar untuk layanan ini, alamat email Anda akan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Anda. Pertama-tama, pastikan Anda memberikan alamat email yang berguna bagi Anda selama penggunaan layanan. Viet An dapat mengirim informasi rahasia melalui email atau menerima permintaan dukungan Anda. Jika Anda tidak lagi menggunakan email yang disediakan, Anda harus memberi tahu kami tentang perubahan ini. Demi perlindungan Anda, Viet An untuk sementara waktu dapat berhenti menerima permintaan melalui email yang Anda berikan jika mengetahui adanya penipuan atau informasi yang tidak biasa - sampai kami dapat menghubungi Anda untuk mengonfirmasi.  

7. Điều chỉnh thông tin thu thập

Việt An sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

7. Sesuaikan informasi yang dikumpulkan

Viet An akan secara aktif, atau atas permintaan Anda menambah, memperbaiki, atau menghapus data pribadi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau ketinggalan jaman ketika Anda masih terkait dengan operasi kami.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Việt An từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

8. Subjek "Anak di bawah umur"

Viet An menolak untuk melayani seseorang yang masih di bawah umur (seperti yang didefinisikan oleh hukum setempat dimana Anda tinggal) yang tidak memiliki hak untuk membeli atau mencari penggunaan berdasarkan aturan hukum lain di situs web ini jika tidak ada persetujuan dari orang tua/wali hukum, kecuali hukum setempat berlaku atau mengizinkan. 

9. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Việt An không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

9. Tautan di luar situs web

Situs web ini dapat berisi tautan ke situs web lain yang dimaksudkan untuk memperkenalkan atau menambah informasi terkait untuk referensi Anda. Viet An tidak bertanggung jawab atas konten atau perilaku situs web lain mana pun. 

10. Việc thay đổi quy định

Việt An có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Việt An sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

10. Perubahan peraturan

Viet An GenTra JSC dapat mengubah kebijakan ini secara tidak teratur, termasuk menambah, menghapus bagian dari konten, atau menangguhkan situs web tanpa pemberitahuan. Namun, jika ketentuan ini diubah dengan cara yang dapat merugikan Anda, Viet An akan berusaha memberi tahu Anda tentang perubahan tersebut melalui email yang Anda berikan atau di beranda.

II. Chính sách bảo vệ thông tin người dùng

II. Kebijakan tentang melindungi informasi pengguna

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Phục vụ quý khách hàng muốn sử dụng các dịch vụ do Việt An cung cấp một cách tốt nhất, nhanh chóng và thuận tiện nhất

a) Tujuan pengumpulan informasi pribadi

Melayani pelanggan yang ingin menggunakan layanan yang disediakan oleh Viet An dengan cara terbaik, cepat dan paling nyaman.

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Những thông tin cá nhân thu thập được của khách hàng Việt An sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới

b) Cakupan penggunaan informasi;

Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pelanggan Viet An hanya akan digunakan dalam perusahaan internal.Bila perlu, kami dapat menggunakan informasi ini untuk menghubungi pelanggan secara langsung dalam bentuk berikut: surat terbuka, pesanan, surat terima kasih, informasi tentang promosi dan layanan baru. 

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

c) Waktu untuk penyimpanan informasi

Kami akan menyimpan Informasi Pribadi yang diberikan oleh Pelanggan pada sistem internal kami dalam proses memberikan layanan kepada pelanggan atau sampai tujuan pengumpulan selesai atau ketika pelanggan meminta untuk membatalkan informasi yang diberikan.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Việt An sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau: 

d) Orang atau organisasi dapat memiliki akses ke informasi itu;

Viet An tidak akan mengungkapkan Informasi Pengguna kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran atau bisnis independen mereka sendiri tanpa persetujuan Anda. Namun, kami dapat mengungkapkan informasi Pengguna ke subjek berikut: 

• Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ với đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.

Mitra transportasi: Informasi pengguna dapat dibagikan dengan mitra pengiriman untuk memberikan pengguna layanan transportasi untuk unit-unit ini. Mitra transportasi akan menghubungi Pengguna Layanan sesuai dengan informasi yang didaftarkan oleh Pengguna untuk menerima barang dan mengirimkannya ke alamat Penerima atas permintaan.  

• Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này.

Instansi Pemerintah yang Kompeten: Kami akan memberikan informasi pribadi Pengguna atas permintaan otoritas ini.

Ngoài những đơn vị trên chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ đơn vị nào khác khi không có sự đồng ý cho phép của qúy khách hàng.

Selain unit di atas, kami tidak akan memberikan informasi Anda ke unit lain tanpa persetujuan Anda. 

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình);

đ) Alamat unit pengumpulan dan manajemen informasi (termasuk cara kontak sehingga konsumen dapat bertanya tentang pengumpulan informasi pribadi dan kegiatan penanganan); 

Công ty cổ phần TMTH Việt An/Viet An GenTra JSC 

• VP Hà Nội: Số 10-N6 ngõ 40, đường Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà NộiKantor Hanoi: No. 10-N6 jalur 40, jalan Xuân La, distrik Tây Ho, kota Ha Noi. (024) 38 28 41 41 - (024) 37 58 68 48

• VP HCM: 40 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh Kantor HCM: 40 Nguyen Anh Thu, Kecamatan Tan Chanh Hiep, Distrik 12, Ho Chi Minh(08) 88.81.81.41 - (08) 88.41.81.41

• VP Đà Nẵng: Số 50 Phan Khoang, Khu TĐC Phước Lý, Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà NẵngKantor Danang: No. 50 Phan Khoang, area pemukiman kembali Phuoc Ly, Kecamatan Hoa An, distrik Cam Le, Kota Da Nang. 0236 368 4141

• VP Buôn Ma Thuột: Số 87 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột.Kantor Buon Ma Thuot: Số 87 Phan Huy Chu, Kecamatan Khanh Xuan, Kota Buon Ma Thuot.

• 0262 399 99 36

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu;

Người sử dụng nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân của mình vui lòng báo lại với Việt An. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận hay lấy cắp dư liệu của quý khách.

e) Metode dan alat bagi konsumen untuk mengakses dan mengedit data;

Jika Anda ingin mengubah informasi pribadi Anda, silakan laporkan ke Viet An. Kami akan mencatat perubahan untuk mencegah penipuan atau pencurian data Anda.  

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo).

f) Mekanisme menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen (terkait dengan informasi pribadi yang digunakan untuk tujuan yang salah atau ruang lingkup yang diberitahukan).

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của mình bị sử dụng không đúng mục đích. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Việt An sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan terkait dengan informasi pribadi Anda digunakan dengan tujuan yang tidak patut. Saat menerima tanggapan ini, Viet An akan mengkonfirmasi informasi tersebut, dan bertanggung jawab untuk menanggapi alasan tersebut dan menginstruksikan anggota untuk memulihkan dan merahasiakan informasi tersebut.

Các bước thực hiện như sau:

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho Việt An theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Việt An. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Việt An có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan

- Langkah 1: Terima keluhan

Pelanggan mengirim keluhan ke Viet An melalui saluran seperti email, telepon atau mengirim dokumen langsung ke alamat Viet An. Viet An departemen layanan pelanggan bertanggung jawab untuk menerima dan meminta pelanggan untuk menentukan konten keluhan dan memberikan informasi dan dokumen yang relevan. 

- Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý

- Langkah 2: Verifikasi konten keluhan

Setelah menerima, Departemen Layanan Pelanggan akan mendasarkan pada konten pengaduan, mengklasifikasikan dan mentransfer konten pengaduan ke departemen yang bertanggung jawab untuk penanganan.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).

- Langkah 3: Ringkas hasil penanganan keluhan dan berikan umpan balik kepada pelanggan (telepon dan / atau email ke pelanggan).

Dapatkan Promosi
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus