• Vietnamese
  • English
  • Laos
  • Cambodia
  • China
  • Thailand
  • Indonesia
  • Philipins

Chính sách bảo mật ນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມລັບ

Chính sách bảo mật khi sử dụng sản phẩm tại Công ty cổ phần TMTH Việt AnChính sách bảo mật khi sử dụng sản phẩm tại Công ty cổ phần TMTH Việt Anນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມລັບເວລານໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸນສ່ວນການຄ້າທົ່ວໄປ

I. Chính sách bảo mật/ນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມປິດລັບ

Công ty cổ phần TMTH Việt An luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Công ty cổ phần TMTH Việt An sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.
ບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທົ່ວໄປເວລາໃດກໍຮັກສາຄວາມສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ, ນັ້ນກໍແມ່ນເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍວ່າຢູ່ສະເໝີວ່າຈະຮັກສາຂໍມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າທັງຫຼາຍ. ພາຍໃນເອກະສານນີ້, ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບ “ຂໍມູນສ່ວນຕົວ”ໄດ້ຮູ້ລວມມີ: ຊື່ແລະ ນາມສະກຸ່ນນ, ທີ່ຢູ່, ທີ່ຕັ້ງອີແມວ, ເບີໂທຫຼືບັນດາຂໍມູນຕ່າງໆທີ່ລູກຄ້າໄດ້ສະໜອງມາຫຼືຂໍມູນໃດກ່ຽວກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ເກັບກຳຕາມການນົດຂອງກົດໝາຍປະຈຸບັນ. ຫວັງວ່າກ່ຽວກັບເອກະສານສະບັບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າທັງຫຼາຍຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາແຫຼ່ງຂໍມູນທີ່ບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະເກັບກຳ, ກໍ່ຄືການນໍາໃຊ້ຂໍມູນນັ້ນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.
bao-mat-thong-tin
ເວລາລູກຄ້າເຂົ້າຫາແລະ ນໍາໃຊ້ໜ້າweb (ນັບທັງການຂຶ້ນທະບຽນບໍລິການໂດຍກົງ), ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າລູກຂ້າທັງຫຼາຍຕົກລົງກັບບັນດາມາດຕາຂອງນະໂຍບາຍນີ້. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍມູນ.

1. Khai báo khi sử dụng/ການແຈ້ງເວລານໍາໃຊ້

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ, sản phẩm. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.ສ່ວນເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ເຮົາສາມາດເບິງໄດ້ໃນໜ້າweb ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂໍມູນຂອງລູກຄ້າແລະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຄັດເລືອກໄດ້ບໍລິການ, ຜະລິດຕະພັນ. ສະນັ້ນ, ລູກຄ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ໜ້າwebແຕ່ບໍ່ຕ້ອງສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດອີກ. ແຕ່ວ່າໃນບາງກໍລະນີ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າສະເໜີຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວຕົວ.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp/ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ສະໜອງດ້ວຍລູກຄ້າ.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp/ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ສະໜອງດ້ວຍລູກຄ້າ.Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành,

Công ty cổ phần TMTH Việt An sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Việt An. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.ເວລາລູກຄ້າໄດ້ສະເໜີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼືວ່າຈະຕິດຕໍ່ນໍາລູກຄ້າດ້ວຍຈົດໝາຍ, ອີແມວ, ຂໍ້ຄວາມຫຼືວ່າໂທລະສັບ; ຫຼືວ່າປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທົ່ວໄປຈະນໍໃຊ້ບັນດາພາຫະນະຂ້າງເທິງເພື່ອສະເໜີຜະລິດຕະພັນ,ບໍລິການຫຼືລາຍການສົ່ງເສີມເຖິງລູກຄ້າ, ເວລາລູກຄ້າທັງຫຼາຍສະເໜີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ຜ່ານໜ້າwebນີ້, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈະແຈ້ງແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເກັບກຳ, ນໍາໃຊ້ແລະ ເປີດເຜີຍບັນດາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂ້າງເທິງໃຫ້ບາງຈຸດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນນີ້.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại văn phòng hay chi nhánh của Việt An có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của công ty cổ phần TMTH Việt An.ລູກຄ້າໄດ້ຕົກລົງທັງໝົດແລະ ຍອມຮັບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ສະເໜີເວລານໍາໃຊ້ໜ້າwebສາມາດໄດ້ຮັກສາໄວ້ທີ່ຫ້ອງການຫຼືສາຂາຂອງຫວຽດອານ,ສາມາດຮັກສາທີ່ບາງຈັກເຊີເວີຫຼືວ່າບໍ່ທັນຮູ້ກ່ອນເພື່ອໃຫ້ຈຸໝາຍຄົບຄຸມແລະ ພັດທະນາໜ້າwebກໍ່ຄືບັນດາບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທົ່ວໄປ.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.ຖ້າວ່າເຈົ້າສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ, ຣຍກຮ້ອງບໍລິການໜຶ່ງຫຼືຝາກຈົດໝາຍສ່ອງແສງຄືນເຂົ້າໜ້າweb,ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າເພື່ອເພີ່ມບັນດາຂໍ້ມູນນໍາໃຊ້ໃຫ້ການແກ້ໄຂຫຼືສຳເລັດຕາມໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ວ່າ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ສະເໜີຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງອີກເວລາລູກຄ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມຕົກລົງ, ເວັ້ນເສຍກໍລະນີກົດໝາຍກຳນົດຫຼືກໍລະນີຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ. 

Công ty cổ phần TMTH Việt An cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.ບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທົ່ວໄປຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ, ບໍ່ຊື້ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác/ສະໜອງໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆ. 

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບາງອົງການຕ່າງໆເພື່ອສະໜອງຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າ. ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າໃຫ້ບັນດາອົງການນີ້ເພື່ອການສໍາເລດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ບັນດາອົງການທີ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດໝາຍຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກໍານົດຄວາມລັບເວລາດຳເນີນການສະໜອງບໍລິການ.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt/ຈົດໄວ້ຂໍ້ມູນ ຍື່ນສະເໜີ

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.ບາງເທື່ອ,ຂໍ້ມູນສາມາດໄດ້ສົ່ງເຂົ້າໃນຈັກຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍົກສູງກ່ຽວກັບwebຫຼືປົວແປງຄຸນນະພາບບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າທັງຫຼາຍ. ບັນດາຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຮູ້ເຖິງດ້ວຍຮູບແບບ"Cookies" ປະຈຸບັນມີຫຼາຍwebໄດ້ນໍາໃຊ້. "Cookies" ແມ່ນບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ເສບໄວ້ໃນຮາດິດຫຼືສ່ວນກວດຜ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າweb. ເຂົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເກັບກຳບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈັກຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າຄືທີ່ຢູ່IP, ລະບົບກຳກັບບັນຊາ, ລະບົບກວດຜ່ານແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາwebທີ່ກ່ຽວພັນ.Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍຢາກຮັບເອົາບັນດາcookiesນີ້, ຫຼືວ່າຢາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງການເວລາcookiesນີ້ໄດ້ຕັ້ງເຂົ້າ, ເຈົ້າສາມາດຕັ້ງລະບົບກວດຜ່ານເພື່ອປະຕິບັດຖ້າລະບົບກວດຜ່ານຂອງເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້.ຕ້ອງໃສ່ໃຈ, ຖ້າເຈົ້າປິດລະບົບຮັບcookies, ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດກວດຫາຫຼືນໍາໃຊ້ບາງຜົນປະໂຫຍດໃນໜ້າwebໄດ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການເຈດຕະນາຈຳກັດການນໍາໃຊ້ຂອງເຈົ້າໃນກໍລະນີນີ້, ນີ້ມີແຕ່ເປັນການຈຳກັດໃນການສ້າງໂປຼແກຼມແລະ ສ້າງໜ້າweb.

5. Sự an toàn/ຄວາມປອດໄຟ

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Công ty cổ phần TMTH Việt An thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.ເວລາຕັ້ງໂປຼແກຼມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕັ້ງຂຶ້ນບັນດາຂໍ້າກຳນົດທີ່ເໝາະສົມຖືລັກສະນະການຄ້າເພື່ອກັ້ນການເຂົ້າຫາຜິດກົດໝາຍແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າໜ້າweb ນີ້ຊ່ວຍເຫຼືອການພົວພັນໂດຍກົງທີ່ມັນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຢີໜຶ່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ SSL (Secure Sockets Layer), ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບແລະ ຄວາມປອດໄຟໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Việt An luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງເກີດຂຶ້ນສະເໝີເວລາລູກຄ້າສະເໜີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສະເໜີໂດຍກົງ, ຜ່ານໂທລະສັບຫຼືຜ່ານອີນເຕີເນັດ, ຫຼືຜ່ານບັນດາພາຫະນະເຕັກນິກຕ່າງໆ; ແລະບໍ່ມີລະບົບເຕັກນິກໃດທີ່ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມປອດໄຟຢ່າງເດັດຂາດຫຼືຕ້າໄດ້ທັງໝົດ"hacker" ແລະ "tamper" (ຜູ້ແຊກຊືມຜິດກົດໝາຍເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ, ຫວຽດອານໄດ້ພະຍາຍາມຢູ່ສະເໝີໃນການດຳເນີນບັນດາວິທີການລະວັງທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບແຕ່ລະລັກສະນະສະເພາະຂອງຂໍ້ມູນເພື່ອກັ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດເກິດຂຶ້ນເວລານໍາໃຊ້ໜ້າwebນີ້.

6. Thông tin qua E-mail/ຂໍ້ມູນຜ່ານອີແມວ

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.ເວລາລູກຄ້າຂຶ້ນທະບຽນບໍລິການ, ທີ່ຕັ້ງອີແມວທີ່ລູກຄ້າສະເໜີມານັ້ນຈະນໍາໃຊ້ເປັນພາຫະນະແລກປ່ຽນຂໍ້ມມູນກັບລູກຄ້າ.ທຳອຶດຕ້ອງແນ່ນອນວ່າາທີ່ຕັ້ງອີແມວທີ່ສະເໜີມານັ້ນມີປະໂຫຍດໃນເວລານຳໃຊ້ບໍລິການ.Việt An có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.ຫວຽດອານຈະຝາກຂໍ້ມູນລັບຜ່ານອີແມວຫຼືຮັບເອົາຄວາມຮຽກຮ້ອງຂໍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລູກຄ້າ. ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ນຳໃຊ້ອີແມວນັ້ນອີກ, ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫວຽດອານຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນີ້.Để bảo vệ bạn, Việt An có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.ເພື່ອປ້ອງກັນລູກຄ້າ, ຫວຽດອານສາມາດຢຸດການຮັບເອົາຄວາມຮຽກຮ້ອງຊົ່ວຄາວຜ່ານອີແມວທີ່ລູກຄ້າສະເໜີມາ, ຖ້າຮູ້ວ່າຂໍ້ມມູນນັ້ນມີຄວາມສໍ້ໂກງຫຼືຜິດປົກກະຕິ-ຈົນເຖິງຫວຽດອານຕິດຕໍ່ໄດ້ກັບລູກຄ້າເພື່ອການຢັ້ງຢືນ.
7. Điều chỉnh thông tin thu thập/ການປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາ

Việt An sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.ຫວຽດອານຈະເປັນເຈົ້າຫຼືຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງລູກຄ້າ, ປັບປຸງຫຼືລືບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເວລາລູກຄ້າຍັງມີຕິດພົວພັນນຳພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”/ເປົ້າໝາຍບໍ່ທັນບັນລຸນິຕິພາວະ.

Việt An từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.ຫວຽດອານປະຕິເສດການຮັບໃຊ້ໃຫ້ຕໍ່ເປົ້າໝາຍບໍ່ທັນບັນລຸນິຕິພາວະ(ຍ້ອນກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນບ່ອນທີ່ເຈົ້າດຳລົງຊີວິດກຳນົດ)ບໍ່ມີສິດຊື້ຫຼືນຳໃຊ້ອີງຕາມບັນດາມາດຕາທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນໜ້າwebນີ້ຖ້າບໍ່ມີການຕົກລົງຂອງພໍ່/ແມ່ຫຼື ຜູ້ມີຖານະນິຕິກຳ, ເວັ້ນເສຍກົດໝາຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້.

9. Các đường liên kết ngoài trang web/ການສຳພັນນອກຈາກweb

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Việt An không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.Webນີ້ສາມາດບັນຈຸຫຼາຍສາຍສຳພັນແຕ່ບັນດາໜ້າWebຕ່າງໆໄດ້ຕັ້ງເຂົ້າເພື່ອສະເໜີຫຼືເພີ່ມເຕີມບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອສະເໜີກັບລູກຄ້າ. ຫວຽດອານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫຼືບັນດາການກະທຳຂອງໜ້າwebໃດໜຶ່ງຕ່າງໆ.

10. Việc thay đổi quy định/ການປ່ຽນແປງຂໍກຳນົດ

Việt An có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Việt An sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.ຫວຽດອານສາມາດປ່ຽນແປງຂໍກຳນົດນີ້ເປັນຢ່າງບໍ່ປົກກະຕິ,ປະກອບລວມມີການເພີ່ມເຕີມ, ປະໄວ້ເນື້ອໃນໃດໜຶ່ງຫຼືຢຸດຊົ່ວຄາວແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າການກຳນົດນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຕາມທິດບໍ່ສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າ, ຫວຽດອານຈະພະຍາຍາມແຈ້ງການປ່ຽນແປງຜ່ານທີ່ຕັ້ງອີແມວຂອງລູກຄ້າຫຼືໃນໜ້າຫຼັກ.

II. Chính sách bảo vệ thông tin người dùng/ນະໂຍບາຍຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້a)

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân/ຈຸດໝາຍຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

Phục vụ quý khách hàng muốn sử dụng các dịch vụ do Việt An cung cấp một cách tốt nhất, nhanh chóng và thuận tiện nhấtເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຢາກນໍາໃຊ້ບັນດາບໍລິການຂອງຫວຽດອານໄດ້ດີ, ທັນໄວແລະ ສະດວກທີ່ສຸດ.

b) Phạm vi sử dụng thông tin/ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ

Những thông tin cá nhân thu thập được của khách hàng Việt An sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty.ບັນດາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ຂອງລູກຄ້າ, ຫວຽດອານມີແຕ່ນຳໃຊ້ພາຍໃນບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mớiເວລາຕ້ອງການ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າດ້ວຍຮູບແບບ: ຝາກຈົດໝາຍ, ໃບສັ່ງສິນຄ້າ, ຈົດໝາຍຂອບໃຈ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຊື້ເຄື່ອງແລະ ບໍລິການໃໝ່.

c) Thời gian lưu trữ thông tin/ເວລາສຳເນົາຂໍ້ມູນ

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấpພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສຳເນົາບັນດາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າສະເໜີມາໃນລະບົບພາຍໃນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນໄລຍະການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າຫຼືຈົນເຖິງການເກັບກຳໄດ້ສຳເລັດຫຼືໃນເວລາລູກຄ້າມີຄຳຮຽກຮອງລືບບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ສະເໜີ.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đóບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຕິດແທດກັບຂໍ້ມູນໄດ້.

Việt An sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau: ຫວຽດອານຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຝ່າຍໃດໜຶ່ງຍ້ອນຈຸດໝາຍທຸລະກິດຫຼືການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ການອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ. ແຕ່ວ່າ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເປີດເຜີດຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ với đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.ບັນດາຄູ່ຂົນສົ່ງ: ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າສາມາດໄດ້ເປີດເຜີຍກັບບັນດາຄູ່ຂົນສົ່ງເພື່ອການສະໜອງບໍລີການ. ບັນດາຄູ່ຂົນສົ່ງຈະຕິດຕໍ່ນຳລູກຄ້າຜ່ານບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າສະເໜີມາເພື່ການຮັບສິນຄ້າແລະ ຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ.

• Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này.ບັນດາອົງການຂອງລັດມີສິດ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງບັນດາອົງການນີ້.Ngoài những đơn vị trên chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ đơn vị nào khác khi không có sự đồng ý cho phép của qúy khách hàng.ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ອົງການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕົກລົງຂອງລູກຄ້າ.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình)ທີ່ຢູ່ຂອງອົງການເກັບກຳແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ( ລວມທັງວິທີການຕິດຕໍ່ເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນ).

Công ty cổ phần TMTH Việt An/ບໍລິສັດຫວຽດອານຫຸ້ນສ່່ວນການຄ້າທົ່ວໄປ

• VP Hà Nội: Số 10-N6 ngõ 40, đường Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội/ຫ້ອງການທີ່ຮ່າໂນ້ຍ: ເລກທີ 10-N10ຮ່ອມ40, ຖະໜົນຊວນລາ, ໄຕໂຮ່, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.(024) 38 28 41 41 - (024) 37 58 68 48


• VP HCM: 40 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh/ຫ້ອງການນະຄອນໂຮ່ຈີ໋ມິນ: ເລກທີ 40ຫງວຽນແອ້ງທຸ້, ຄຸ້ມຖະໜົນເຕີນແຈ່ງຮຽບ, ເມືອງ12, ນະຄອນໂຮ່ຈີ໋ມິນ.(08) 88.81.81.41 - (08) 88.41.81.41

• VP Đà Nẵng: Số 50 Phan Khoang, Khu TĐC Phước Lý, Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng/ຫ້ອງການທີ່ນະຄອນດ່ານັ້ງ: ເລກທີ50ຟານຄວາງ, ເຂດເຟືອກລີ໊, ຮ່ວາອານ, ເມືອງເກົ້ມເລ້,ນະຄອນດ່ານັ້ງ.0236 368 4141

• VP Buôn Ma Thuột: Số 87 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột/ຫ້ອງການທີ່ບວນມາຖວດ: ເລກທີ 87ຟານຮຸຍຈູ່, ຄຸ້ມຖະໜົນແຄ່ງຊວນ, ນະຄອນບວນມາຖວດ0262 399 99 36


e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệuວິທີການແລະພາຫະນະເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຕິດແທດແລະ ດັດແປງຂໍ້ມູນ.

Người sử dụng nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân của mình vui lòng báo lại với Việt An. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận hay lấy cắp dư liệu của quý khách.ລູກຄ້າຖ້າຢາກດັດແປງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຕ້ອງແຈ້ງກັບຫວຽດອານ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສຳເນົາບັນດາຂໍ້ມູນປ່ຽນແປງເພື່ອຕ້ານກັບການກະທຳຄືລືບຮ່ອງຮອຍຫຼືຫຼັກເອົາຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo).ກົນໄກຮັບເອົາແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ( ກ່ຽວພັນເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ນຳໃຊ້ຜິດຈຸດໝາຍຫຼືຂອບເຂດທີ່ໄດ້ແຈ້ງ).

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của mình bị sử dụng không đúng mục đích. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Việt An sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.ລູກຄ້າມີສິດຝາກການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຖືກນຳໃຊ້ຜິດຈຸດໝາຍ. ເວລາຮັບເອົາບັນດາການສ່ອງແສງນັ້ນ, ຫວຽດອານຈະເບິ່ງຄືນຂໍ້ມູນ, ແລະມີໜ້າທີສ່ອງແສງຄືນເຫດຜົນແລະ ແນະນຳການຟື້ນຟູແລະ ຮັກສາຄືນຂໍ້ມູນ.

Các bước thực hiện như sau:/ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 - Bước 1: Tiếp nhận khiếu nạiຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ

Khách hàng gửi khiếu nại cho Việt An theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Việt An. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Việt An có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quanລູກຄ້າຝາກຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ຫວຽດອານຜ່ານ: ອີແມວ, ໂທລະສັບຫຼືຝາກເອກະສານເຖິງທີ່ຢູ່ຂອງຫວຽດອານ. ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຈະມີໜ້າທີ່ຮັບເອົາແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າຍົກເນື້ອໃນຮ້ອງທຸກຢ່າງຈະແຈ້ງແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານທີ່ກ່ຽວພັນ.

- Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nạiຂັ້ນຕອນທີ2: ກວກກາຄືນເນື້ອໃນຮ້ອງທຸກ

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lýພາຍຫຼັງຮັບເອົາຄຳຮ້ອງທຸກ, ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າອີງຕາມເນື້ອໃນຮ້ອງທຸກ, ຈັດແບ່ງແລະ ສົ່ງເນື້ອໃນຮ້ອງທຸກເຖິງຂະແໜງຮັບຜິດຊອບເພື່ອການແກ້ໄຂ.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).ຂັ້ນຕອນທີ3: ສັງລວມຜົນການແກ້ໄຂຮ້ອງທຸກແລະ ສ່ອງແສງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າ(ໂທລະສັບຫຼືສົ່ງອີແມວ).

 

ຮັບການສົ່ງເສີມຊື້ເຄື່ອງ
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus