• VNĐ
 • USD
 • KIP
 • RIEL
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
Shop system
 • MINERAL- VAIAK

- OK
Dây chuyền lọc nước điện giải ion kiềm 300 lít/h VAIAD300

MINERAL- VAIAK300

4,304 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 400 lít/h VAIAK400

MINERAL-VAIAK400

4,739 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 750 lít/h VAIAK750

MINERAL- VAIAK750

5,609 USD

Dây chuyền lọc nươc 1200 lít composite van cơ

MINERAL-VAIAK1000

6,478 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 1200 lít/h VAIAK1200

MINERAL- VAIAK1200

7,783 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 1500 lít/h VAIAK1500

MINERAL- VAIAK1500

9,522 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 2000 lít/h VAIAK2000

MINERAL-VAIAK2000

11,696 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 3000 lít/h VAIAK3000

MINERAL-VAIAK3000

17,348 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 4000 lít/h VAIAK4000

MINERAL- VAIAK4000

21,269 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 5000 lít/h VAIAK5000

MINERAL-VAIAK5000

27,783 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 10000 lít/h VAIAK10000

MINERAL-VAIAK10000

51,696 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 15000 lít/h VAIAK15000

MINERAL-VAIAK15000

76,478 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 20000 lít/h VAIAK20000

MINERAL-VAIAK20000

95,609 USD

Hệ thống lọc nước tạo khoáng 35000 lít/h VAIAK35000

MINERAL-VAIAK35000

167,348 USD

Hệ thống lọc nước tinh khiết 70000 lít/h

MINERAL- VAIAK70000

315,609 USD

Promotion received
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus